Wydaną w bieżącym roku edycję Rocznika Statystycznego Województwa Podlaskiego charakteryzuje bogactwo danych, które szczegółowo przedstawiają kondycję społeczną oraz gospodarczą tego regionu. Materiał został podzielony na 21 kluczowych sekcji tematycznych, każda z nich oferująca dogłębne analizy i wnioski. Najnowsze dane, które tu znajdziemy, odnoszą się do roku 2022 – czasu, gdy społeczność globalna z wolna wychodziła z cienia pandemii COVID-19.

Redaktorzy publikacji dokonali starannego wyboru punktu odniesienia do analiz – rok 2019, co pozwala na pełniejszą ocenę wpływu pandemii na różnorodne aspekty życia w regionie. Dwie umieszczone w dokumencie tablice przeglądowe dostarczają kluczowych danych, porównując je na przestrzeni lat 2000, 2010, 2015, i 2022. Co więcej, wybrane statystyki umieszczono w kontekście całego kraju, aby zilustrować pozycję województwa na tle Polski w 2022 roku.

W celu lepszego zobrazowania przedstawianych danych, zdecydowano się na ich graficzną prezentację – w postaci map i wykresów. Znajdują się tu także komentarze i uwagi ogólne, mające na celu wyjaśnienie użytej terminologii, przyjętej metodologii oraz zakresu prezentowanych informacji, co znacznie ułatwia interpretację zawartych w roczniku treści.

Źródło: https://bialystok.stat.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024